Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep van bedrijf en een overeenkomst op afstand met de ondernemer;
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is verspreid;
 5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en mislukte reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier : het modelformulier voor herroeping van de ondernemer ter beschikking die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbieden;
 9. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst wordt automatisch gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden : de vastgestelde Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Team SW

Van Miereveldstraat 11

Amsterdam

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en elke tot stand kwam tot overeenstemming op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden van de ondernemer in te zien zijn en zij op verzoek van de consument om zo mogelijk mogelijk te worden om gezonden te worden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op bepaalde wijze dat deze deur de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kunnen worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze ondergronds gezonden zullen worden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van gelijktijdige toepassing en kan de consument zich in geval van vergelijkbare algemene voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of opgenomen worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor de overige in stand en zal de bepaling in het besloten overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van het verdubbeld tot maximaal mogelijk.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg van de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte looptijd heeft van onder voorwaarden geschiedt, wordt dit aanbod in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is het aanbod om te wijzigen en aan te passagiers.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiksondernemer van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten maakt. Kennelijke vergissingen of waarschijnlijke fouten in het aanbod om de ondernemer niet te binden.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact zijn beschreven met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat relevante informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de beslissing van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarom nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor de beslissing van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs tijdelijk;
 • de hoogte van het kostentarief voor communicatie op afstand indien het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de deur hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kunnen controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; nl
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurzame transactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van beslissen door de consument van het aanbod en het voldoet aan de tussentijdse voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs een elektronische weg heeft, heeft de ondernemer zich onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de beslissing van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze beslissing niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, slagen de ondernemer passende technische en sluitende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, verdeeld van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op de grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij betrouwbaar een beslissing van aanvraag tot vernietiging van de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product van de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op bepaalde wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van onbepaalde duur is.

 1. In het geval van een duurzame transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument geselecteerde en aan de ondernemer erkende vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer gegarandeerd, conform de door de ondernemer bepaalde en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, begint het maken aan de ondernemer. Het bewijs dat de consument het modelformulier van een ander communicatiemiddel gebruikt, zoals per e-mail. Nadat de consument ervan overtuigd is dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken behoorlijk worden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien minuten 14 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake bepaalde en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is het de voorwaarde dat het product wordt terugontvangen door de webwinkelier of het gesloten bewijs van volledige terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die door de consument wordt gebruikt tenzij de consument de toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij schade van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle verplichte informatie over het herroepingsrecht wordt verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, gelijkmatig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht vanwege de specificaties van de consument;

B. die persoonlijk van aard zijn;

C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

D. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

F. voor losse kranten en tijdschriften;

G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzending heeft verbroken.

H. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

A. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verkrijgen op een bepaald gegeven van gedurende een bepaalde periode;

B. waarvan de levering met geactiveerde instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd verstreken is;

C. betreffende abonnementen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de periode in het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behouden prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat bovenliggende prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; van

B. de consument heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod aangekondigde specificaties, aan de minimale eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomstige bestaande wettelijke bepalingen en/ van overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets van de wettelijke rechten en gebeurtenissen die de consument op grond van de tegenoverliggende ondernemer kan doen.
 3. Niet voldoende of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten diende te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de poging tot geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enige beoordeling ten aanzien van het gebruik van de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of bewerkt of door derden laten repareren en/of bewerken;
 • De producten die aan abnormale omstandigheden worden geleverd, worden behandeld of in strijd zijn met de gebruikte van de ondernemer en/of op de behandelde verpakking zijn;
 • Het ondeugdelijkheidsgeheel van gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het nemen van ontvangst en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot levering van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gemaakt.
 3. Met de verwachting van het volgende in lid 4 van dit artikel wordt vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij het akkoord van de consument is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraagd is, of indien een bestelling niet is ingediend, dan kan slechts een gedeeltelijke gedeeltelijk worden uitgevoerd, de consument volgt uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een vergelijking.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op basis.
 5. In het geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag betalen dat de consument zo spoedig mogelijk heeft betaald, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op een duidelijke en vermoedelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van schade en/of vermissing van producten neemt af bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument van een vooraf geselecteerde en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die overeenkomst tot het overeengekomen afleveren van producten (elektriciteit daaronder) van diensten, te allen tijde opzeggen met vooraf overeengekomen beloftesregels en een opzegtermijn van tien hoogste maand.
 2. De consument kan een overeenkomst hebben voor een bepaalde tijd is aangegaan en die deels tot het afgesproken afleveren van producten (elektriciteit daaronder) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met een gegarandeerde overeengekomen beloftesregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden geïdentificeerde overeenkomsten vinden:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaalde tijd van in een bepaalde periode;
 • minimaal opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlengen

 1. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die vervanging tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder verwachte) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die helft tot het geregelde afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend verlengd worden voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die wijziging tot het geregelde afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand en een opzegtermijn van tien hoogste drie maanden in het geval van een overeenkomst tot het geregeld, maar minder dan een keer per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het afgesproken ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en automatisch afgesloten na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het deel van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om bevestigdheden in verstrekte of gewijzigde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument veronderstelde gemiddelde kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer heeft een voldoende gedocumenteerde klachtenprocedure behandeld en de klacht behandeld op basis van deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk beschreven worden ingediend door de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een verstrekte verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in overleg kan worden opgelost, is een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze van de geleverde producten vervangen of vervangen.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet tien nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op bepaalde wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Waar bent u naar op zoek?

Volg de reis #thisissanwich

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 15% korting op je eerste bestelling!

Jouw winkelwagen